Ομιλία για μισθολόγιο και ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της ΑΑΔΕ

Kυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Οικονομικών, αλλά και σήμερα στην Ολομέλεια, είχαμε τη δυνατότητα να αναλύσουμε τη στόχευση του αλλά και τις ειδικές ρυθμίσεις και διατάξεις που διέπουν το νέο μισθολόγιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η κοινωνία αντιλαμβάνεται πλέον ότι η δαιμονοποίηση διαδικασιών, όπως ο τρόπος εφαρμογής της αξιολόγησης, δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Η υψηλή απόδοση, η επίτευξη στόχων, η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη πρέπει να συνδέονται με την αξιολόγηση η οποία αποτελεί το δομικό και καινοτόμο στοιχείο του νέου μισθολογίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Αν θέλουμε να έχουμε ένα δημόσιο τομέα, ένα Κράτος υψηλών απαιτήσεων και προσδοκιών, η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη πρέπει να συνδεθεί με αδιάβλητες διαδικασίες διαρκούς αξιολόγησης.

Το νομοσχέδιο, που αποτελεί μνημονιακή δέσμευση της προηγούμενης κυβέρνησης, συνδέει το μισθολόγιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με τις ανάγκες της νέας εποχής.

Ισχύει το ενιαίο μισθολόγιο όπως εφαρμόζεται σε όλο το δημόσιο τομέα, το οποίο όπως είπα δεν αλλάζει και δεν μεταβάλλεται.

Το νέο στοιχείο είναι ότι στον καθορισμό των ειδικών μισθολογικών απολαβών υπεισέρχονται νέοι παράγοντες και κριτήρια, όπως  το ειδικό βάρος του πεδίου ευθύνης και των καθηκόντων κάθε υπαλλήλου και ο δείκτης αποτελεσματικότητας σε σχέση με τους στόχους που τίθενται.

Θεσπίζεται η ειδική μισθολογική απολαβή, που συμψηφίζει την υφιστάμενη προσωπική διαφορά και το τυχόν επίδομα θέσης ευθύνης που λαμβάνουν σήμερα οι υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η ειδική μισθολογική απολαβή χορηγείται βάσει του Περιγράμματος Θέσης Εργασίας και συνδέεται με το πεδίο ευθύνης και τα καθήκοντα κάθε υπαλλήλου στην θέση εργασίας που κατέχει.

Η σύνδεση ενός μέρους της αμοιβής με το Περίγραμμα Θέσης Εργασίας είναι βασική αρχή αυτού του νομοσχεδίου και του νέου συστήματος διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Επαναλαμβάνω ώστε να γίνει από όλους κατανοητό ότι ως αρχή δεν εισάγεται για πρώτη φορά με αυτό εδώ το νομοσχέδιο.

Προβλέπεται ήδη στο άρθρο 17 του ν. 4354/2015, όπου αναφέρεται ρητά το εξής:

«Στους υπαλλήλους που υπάγονται στη διάταξη του παρόντος», δηλαδή στους υπαλλήλους όλου του Δημοσίου, «δύνανται να χορηγείται αμοιβή η οποία συνδέεται με την περιγραφή και αξιολόγηση της θέσης εργασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της εν λόγω αμοιβής είναι η αναλυτική περιγραφή, βαθμολόγηση και αξιολόγηση των θέσεων εργασίας του κάθε φορέα».

Στη δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι «το ύψος της αμοιβής της προηγούμενης παραγράφου συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά».

Συνεπώς είναι πλέον σαφές ότι οι βασικές αρχές αυτού του νομοσχεδίου ήδη έχουν τεθεί μέσω προηγούμενου νόμου για όλο το Δημόσιο.

Τα νέα δεδομένα στο μισθολόγιο, που έχουν σαφές και ξεκάθαρο μεταρρυθμιστικό πλαίσιο, είναι:

1ον) Η σύνδεση των οικονομικών απολαβών των υπαλλήλων όχι μόνο με το επίπεδο σπουδών, την προϋπηρεσία και την οικογενειακή κατάσταση αλλά και με βάση το πεδίο ευθύνης και τα καθήκοντα κάθε υπαλλήλου στη θέση εργασίας που κατέχει.

2ον) Η ένταξη του συνόλου των αποδοχών στον προσδιορισμό της σύνταξης.

Σε πρακτικό επίπεδο, αυτό σημαίνει ότι η ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στο μισθό θα συνδεθεί και με μια  σημαντική αύξηση στο ποσό που θα πάρει ως σύνταξη ο σημερινός εργαζόμενος.

3ον) Παύει πια να υπάρχει ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς που οδηγούσε τις αποδοχές των υπαλλήλων σε στασιμότητα, αφού οι μισθολογικές ωριμάνσεις ήταν μόνο ονομαστικές και δεν συνιστούσαν ουσιαστική αύξηση του μισθού.

4ον) Οι νέοι υπάλληλοι, που δεν λαμβάνουν σήμερα την «προσωπική διαφορά», θα αμείβονται με μισθό αντίστοιχο με τα καθήκοντά τους, όπως και οι παλαιότεροι συνάδελφοί τους.

5ον) Η δυνατότητα προσαύξησης του επιδόματος για την υπηρέτηση υπαλλήλων σε απομακρυσμένες και παραμεθόριες περιοχές, που μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ το μήνα.

6ον) Η διατήρηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αλλά και των οικογενειακών παροχών στο μισθό.

7ον) Η σύνθεση των μισθολογικών απολαβών.

Θα αποτελούνται από το βασικό μισθό, τα επιδόματα και την ειδική αμοιβή της θέσης εργασίας που προβλέπεται από το πεδίο ευθύνης και τα καθήκοντα του.

8ον) Η καθιέρωση ειδικής αμοιβής θέσης εργασίας, με βάση τo πεδίο ευθύνης των καθηκόντων κάθε υπαλλήλου, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αξιολόγηση.

Θεσπίζονται 13 βαθμίδες, 13 βαθμοί θέσεων εργασίας.

9ον) Η θέσπιση ετήσιου bonus, όταν επιτυγχάνονται οι στόχοι που ανατίθενται βάσει καθηκόντων, το οποίο αποτελεί ανταμοιβή του προσωπικού για τη συνεισφορά του στην επίτευξη των στόχων της Αρχής.

Το ρυθμιστικό αυτό πλαίσιο για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη στηρίζεται στην αξιολόγηση.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι οι γνώσεις, η εμπειρία, η  δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη και η λήψη αποφάσεων, η αποτελεσματικότητα και η εποπτεία.

Όλα αυτά σε πλήρη συσχέτιση με το πεδίο ευθύνης και τα καθήκοντα κάθε υπαλλήλου.

Καθίσταται επίσης σαφές ότι η αξιολόγηση και η συμμετοχή στις σχετικές διαδικασίες, αποτελεί κριτήριο για την επιλογή προϊσταμένων.

Τονίζω ξανά ότι δεν επέρχεται καμία μείωση μισθού σε σχέση με το προηγούμενο μισθολογικό καθεστώς.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι

Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ στην τροπολογία (με γενικό αριθμό 755 και ειδικό αριθμό 115) που κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών και στις ρυθμίσεις που αυτή εμπεριέχει.

Το πρώτο άρθρο αναφέρεται στα κίνητρα που παρέχονται για εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας και εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια που καταβάλλουμε ως κυβέρνηση για την παροχή φορολογικών κινήτρων για την προσέλκυση στην Ελλάδα φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στο εξωτερικό.

Υπήρξαν τρεις νομοθετικές παρεμβάσεις σε αυτή την κατεύθυνση.

  • Με το νόμο 4646 του 2019,  καθιερώθηκε ο θεσμός του «διαμένοντος μη κατοίκου» (Non-Dom), για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων εξωτερικού, οι οποίοι πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις στην Ελλάδα αξιοποιώντας το εναλλακτικό καθεστώς φορολόγησης του εισοδήματός τους, αλλοδαπής προέλευσης.
  • Με το νόμο 4714 του 2020, δόθηκαν κίνητρα σε συνταξιούχους με φορολογική κατοικία στην αλλοδαπή να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και να υπαχθούν σε εναλλακτική φορολόγηση του εισοδήματός τους αλλοδαπής προέλευσης, με φορολογικό συντελεστή 7% για χρονικό διάστημα 15 ετών και με την απαλλαγή τους από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
  • Με το νόμο 4758 του 2020, θεσπίστηκε απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 50% του εισοδήματος τους από μισθωτή εργασία και ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν στη χώρα μας, για όσους μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Στόχος δεν είναι μόνο η αύξηση των δημοσίων εσόδων αλλά και η δημιουργία κινήτρων επαναπατρισμού σε όλους τους Έλληνες, ιδιαίτερα τους Έλληνες της νέας γενιάς, που έφυγαν από τη χώρα την περίοδο της κρίσης.

Με τη ρύθμιση του άρθρου 1 της τροπολογίας θεσπίζονται κίνητρα για τη δημιουργία εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας, τα λεγόμενα “Family Offices”.

Οι συγκεκριμένες εταιρείες διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία παρέχοντας σύνθετες υπηρεσίες στους ενδιαφερόμενους.

Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται να λειτουργούν ως ειδικά επενδυτικά σχήματα διαχείρισης των κεφαλαίων συγκεκριμένων φορολογουμένων στα πλαίσια εξυπηρέτησης των αναγκών τους.

Επισημαίνεται ότι οι εταιρείες αυτές δεν επιδιώκουν την εμπορική δραστηριοποίηση και την επίτευξη κέρδους.

Θέλουμε να προσελκύσουμε τέτοιες εταιρείες στην Ελλάδα και ένα από τα κίνητρα που θεσπίζονται είναι ο ειδικός τρόπος προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματός τους.

Δημιουργούμε ένα διαφανές και ξεκάθαρο πλαίσιο στο οποίο προσδιορίζονται επακριβώς ο σκοπός, το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών και οι προϋποθέσεις λειτουργίας τους.

Το όφελος είναι προφανές.

Είναι η ενίσχυση της οικονομίας και της απασχόλησης.

Με το άρθρο 2 επιλύεται ένα χρόνιο πρόβλημα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων, τα οποία απαλλοτριώθηκαν υπέρ του Δήμου Σερρών για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων κατοίκων.

Με το άρθρο 3 δίνεται επίσης λύση στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων, τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Νέου Παντελεήμονα του  Δήμου Δίου Ολύμπου και η παραχώρησή τους δεν είχε έως τώρα ολοκληρωθεί.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το άρθρο 4.

Επιλύει προβλήματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος ακινήτων στις θέσεις «Ράχη και Μαχάλα» του οικισμού της Μαλεσίνας, τα οποία δόθηκαν προς αποκατάσταση σεισμοπαθών.

Με το άρθρο 5 τροποποιείται το θεσμικό πλαίσιο για την παροχή εκτιμητικών υπηρεσιών και επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη λειτουργία και τήρηση του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών.

Προσδιορίζεται  το αντικείμενο των κλάδων εκπόνησης εκτιμήσεων αλλά και οι υποχρεώσεις τους ενώ προβλέπεται η παρέμβαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου πιστοποιημένων εκτιμητών σε περίπτωση παραβίασης αυτών των υποχρεώσεων.

Προβλέπεται επίσης η καταχώρηση των εκθέσεων εκτιμήσεων ακινήτων στη βάση δεδομένων “Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων’’.

Με το άρθρο 6 παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου η ισχύς των έκτακτων μέτρων για την εξασφάλιση της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης κτιρίων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ.

Με το άρθρο 7 η κυβέρνηση λαμβάνει ένα ακόμα μέτρο στήριξης της πραγματικής οικονομίας.

Αναφέρομαι στην πλήρη απαλλαγή από την καταβολή ενοικίου και για το μήνα Μάρτιο για τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή.

Στο μέτρο συμπεριλαμβάνονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο, ακόμη και αυτές που λειτουργούν με υπηρεσίες, ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον, επιχειρήσεις της εστίασης που λειτουργούν ακόμη και με διανομή προϊόντων σε πακέτο και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα, επιχειρήσεις των κλάδων πολιτισμού και αθλητισμού, τα γυμναστήρια, τουριστικές επιχειρήσεις, όπως ξενοδοχεία, καταλύματα και τουριστικά γραφεία, οι υπηρεσίες μεταφορών, τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής.

Όπως έχω πει, διαρκώς επικαιροποιούμε, αξιολογούμε, επανεξετάζουμε τις συνθήκες και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη.

Το τελευταίο άρθρο της τροπολογίας συνδέεται με την διαρκή προσπάθεια της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει φαινόμενα λαθρεμπορίας καπνικών προϊόντων.

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου σε προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και Φόρο Κατανάλωσης του άρθρου 6 του ν. 4410/2016, θα έχει την πλήρη αρμοδιότητα για την ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο του «Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού».

Για την τροπολογία με γενικό αριθμό 761 και ειδικό αριθμό 118.

Η εν λόγω τροπολογία κατατέθηκε για να μην δημιουργούνται νομικές ασάφειες καθότι έχει ήδη ψηφισθεί ο νέος πτωχευτικός κώδικας ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή την 1/3/2021.

Οπότε η αποσαφήνιση επιβάλλεται προς άρση αμφιβολιών ως προς την εφαρμοστέα διάταξη κατά τρόπο που εξασφαλίζει τη συστηματική συνοχή μεταξύ πτωχευτικού και αστικού δικονομικού δικαίου.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη διαχειρίζεται την οριακή κατάσταση που έχει δημιουργήσει η πανδημία, προχωρά στους εμβολιασμούς, αντιμετωπίζει τις συνέπειες στην οικονομία, στηρίζει αυτούς που έχουν πληγεί, διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για μια δυναμική επανεκκίνηση της οικονομίας μετά την άρση των περιορισμών.

Αυτή η προσπάθεια συντελείται με τη στήριξη και την εμπιστοσύνη της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού.